Ashleigh Good & Kremi Otashliyska At Paris Fashion Week